UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Aleksandr Borodin

Borodinin yaradıcılıq irsi həcminə görə müqayisədə kiçikdir, amma rus musiqi klassikasının xəzinəsinə ən qiymətli töhfədir. Borodinin yaradıcılığında rus xalqının böyüklüyünün mövzusu aydın keçir, vətənə sevgilər, azadlıq sevmələr.

Borodinin ən əhəmiyyətli əsəri - musiqidə milli qəhrəman eposunun nümunəsi olan "Knyaz İqor" operasıdır. Opera obrazların monumental bütövlüyü ilə və xalq xor səhnələrinin imkanıyla, milli rəngin parlaqlığı ilə fərqlənir. "Knyaz İqor" - "Ruslan və Lyudmila” Qlinkanın epik operasının ənənələrini inkişaf etdirir.

Borodin həmçinin rus klassik simfoniyalarını yaradanlardan biridir. Onun yaradıcılığında kvartet “Orta Asiyada” musiqili şəkli də özünəməxsusluğu ilə seçilir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası