UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Bәdәlbәyli Əfrasiyab

Azәrbaycanın xalq artisti (1960). Bәdәlbәyli Әfrasiyab Bәdәl bәy oğlu  Hacıbəylinin xalanәvәsidir.

İlk Azәrbaycan baletinin ("Qız qalası", 1940) müәllifidir. 1930-cu ildәn ömrünün sonunadәk AOBT-nın dirijoru olmuşdur. Repertuarında Avropa, rus, elәcә dә Azәrbaycan bәstәkarlarının әsәrlәri, o cümlәdәn Hacıbəylinin "Leyli vә Mәcnun" operası müһüm yer tutmuşdur.

Hacıbəyli ilə sıx yaradıcılıq vә şәxsi dostluq әlaqәlәri saxlamışdır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası