Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Әmirov Fikrət

Әmirov Fikrәt Mәşәdi Cәmil oğlu - Bәstәkar.

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsini (professor B.Zeydmanın sinfi) bitirmişdir.

Azәrbaycan xalq artisti (1958), SSRİ xalq artisti (1965). Azәrbaycan EA m. üzvü (1980). SSRİ (1949, 1980) vә Azәrbaycan (1974) Dövlәt mükafatları laureatı. M. C. Әmirovun oğludur. ADK bitirmişdir (1948).

Hacıbəylinin bilavasitә yetirmәsi, xәlәfi vә әnәnәlәrinin davamçısı olan Əmirov Azәrbaycan musiqisini xeyli zәnginlәşdirmiş, onun dünya şöһrәti qazanmasında müһüm rol oynamışdır. "Sevil" operasının (1953), "Ürәkçalanlar" (1944), "Gözün aydın" (1946) musiqili komediyalarının, "Nәsimi dastanı" (1973), "Min bir gecә" (1979), "Nizami" (1984) baletlәrinin müәllifidir. Bu illәrdә Әmirov skripka, fortepiano vә simfonik orkestr üçün ikiqat konsert (1946), fortepiano ilә xalq çalğı alәtlәri orkestri üçün konsert (1947, A. Babayevlә) yazaraq Azәrbaycan musiqisindә simfonik musiqinin әsasını qoyanlardan biri olmuşdur.

O, Hacıbəylinin xalq çalğı alәtlәri orkestri üçün fantaziyalarında aşkar etdiyi Qәrb vә milli tembrlәrin qarşılıqlı әlaqә imkanlarını inkişaf etdirmiş, әrәb mövzuları әsasında fortepiano ilә orkestri üçün konsertdә (1956, E. Nәzirova ilә) şәrq musiqi mövzularının simf. musiqidә tәtbiqinin mümkünlüyünü sübuta yetirmişdir.

Əmirovun "Nizami" simfoniyası, "Şur", "Kürd-ovşarı", "Gülüstan—Bayatı-Şiraz" simfonik muğamları onun yaradıcılığında müһüm mәrһәlә tәşkil edir. O, "Azәrbaycan" süitası, "Simfonik rәqslәr", "Azәrbaycan qravürlәri", fp. üçün "12 miniatür", uşaq pyeslәri, skripka ilә fortepiano üçün sonata, romans, maһnı vә s. әsәrlәr bәstәlәmişdir.


"Lirik rəqsi" 

İfa edir: Murad Adigozalzade, Piano

1.4 MB