UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Әmirov Fikrət

Әmirov Fikrәt Mәşәdi Cәmil oğlu - Bәstәkar.

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsini (professor B.Zeydmanın sinfi) bitirmişdir.

Azәrbaycan xalq artisti (1958), SSRİ xalq artisti (1965). Azәrbaycan EA m. üzvü (1980). SSRİ (1949, 1980) vә Azәrbaycan (1974) Dövlәt mükafatları laureatı. M. C. Әmirovun oğludur. ADK bitirmişdir (1948).

Hacıbəylinin bilavasitә yetirmәsi, xәlәfi vә әnәnәlәrinin davamçısı olan Əmirov Azәrbaycan musiqisini xeyli zәnginlәşdirmiş, onun dünya şöһrәti qazanmasında müһüm rol oynamışdır. "Sevil" operasının (1953), "Ürәkçalanlar" (1944), "Gözün aydın" (1946) musiqili komediyalarının, "Nәsimi dastanı" (1973), "Min bir gecә" (1979), "Nizami" (1984) baletlәrinin müәllifidir. Bu illәrdә Әmirov skripka, fortepiano vә simfonik orkestr üçün ikiqat konsert (1946), fortepiano ilә xalq çalğı alәtlәri orkestri üçün konsert (1947, A. Babayevlә) yazaraq Azәrbaycan musiqisindә simfonik musiqinin әsasını qoyanlardan biri olmuşdur.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası