Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Hacıbәyli Üzeyir

Hacıbәyli Üzeyir Әbdülhüseyn oğlu - Azәrbaycan  bәstәkarı, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq vә ictimai xadim.

Azәrbaycan bәstәkarı, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq vә ictimai xadim. Müasir Azәrbaycan professional musiqisinin vә milli operasının banisi. Şәrqdә ilk operanın yaradıcısı. SSRİ xalq artisti (1938), Azәrbaycan EA akad. (1945). Professor (1940). Stalin mükafatı laureatı (1941, 1946).

Azәrbaycan Bәstәkarlar İttifaqının sәdri (1938—48), ADK-nın rektoru (1928 —29; 1939—48), Azәrbaycan EA İncәsәnәt İnstitutunun direktoru (1945—48) olmuşdur.

Ü. Hacıbəyli 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olmuşdur. Ü.Hacıbəyli "Leyli və Məcnun"(1908), "Şeyx Sәnan" (1909), "Rüstәm vә Söhrab" (1910), "Şah Abbas vә Xurşid Banu" (1912), "Әsli vә Kәrәm" (1912), "Harun vә Leyla" (1915) muğam operalarının müəllifidir.

O " Әr vә arvad" (ilk tamaşası —1910), "O olmasın, bu olsun" (ilk tamaşası—1911), "Arşın mal alan" (1913) musiqili komediyalarının müəllifidir. Onun digər əsərlərinə "Aşıqsayağı" (1931) , M. F.Axundova hәsr olunmuş "Ölmәz sәnәtkar" (1938), "Çağırış" , "Yaxşı yol" , "Ananın oğluna nәsihәti" , "Şәfqәt bacısı", "Döyüşçülәr marşı" , "Sәnsiz" (1941) vә "Sevgili canan" (1943) romansları daxildir. 1937-ci il aprelin 30-da "Koroğlu" operası (librettosu H. İsmayılov vә M. S. Ordubadinindir) tamaşaya qoyulur.

1948-ci il noyabrın 23-də vəfat etmişdir.


"Leyli və Məcnun" operası (janr - muğam opera) 

I pərdə. Giriş

3.9 MB

"Koroğlu" operası (janr - qəhrəmani opera) 

II pərdə. Qızlar rəqsi

3.9 MB

"Leyli və Məcnun" operası (janr - muğam opera) 

III pərdə. Leyli və İbn Səlamın dueti

3.1 MB