Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Hacıbәyov Zülfüqar

Zülfüqar Hacıbəyov 17 aprel 1884-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Zülfüqar kiçik qardaşları Ü.Hacıbəyov  və C.Hacıbəylinin incəsənətdə formalaşmasında çox böyük rolu olmuşdur. Zülfüqar Hacıbəyovun təsir göstərdiyi digər sənətkarlar arasında Müalüm Maqomayev, Hüseynquu Sarabski, Hüseyn Ərəblinski də var. O, 30 sentyabr 1950-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Hacıbәyov Zülfüqar Әbdülhüseyn oğlu Ü. Hacıbәylinin böyük qardaşı, Niyazinin atasıdır. Azәrbaycan musiqi mәdәniyyәtinin inkişafında xidmәtlәri böyükdür.

İlk Azәrbaycan operalarından olan "Aşıq Qәrib" (1915, tamaşası 1916) әsәrindә muğamlara әsaslanmış, xalq musiqi folkloru ilә Avropa musiqisini әlaqәlәndirmәyә çalışmışdır. Öz librettolarına bәstәlәdiyi "Әlli yaşında cavan" (1909), "Varlı" ("On bir yaşında gәlin", 1911), "Evliykәn subay" (1911) musiqili komediyaları musiqisinin sadәliyi, aydınlığı vә dramaturgiya baxımından diqqәtәlayiqdir.

Bir sıra mahnı, simf. ork., nәfәs alәtlәri vә xalq çalğı alәtlәri üçün әsәrlәr, dram tamaşalarına, "Almaz" kinofilminә (Niyazi ilә birgә) musiqi yazmışdır. "Nüşabә" vә "Üç aşiq" ("Mәlikmәmmәd") operaları yarımçıq qalmışdır.

 


Əsərin adı

     

    18.9 KB