UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Hacıyev Cövdət

Hacıyev Әhmәd Cövdәt İsmayıl oğlu - Bәstәkar, pedaqoq.

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (1935-1938), Moskva Dövlət Konservatoriyasını isə 1947-ci ildə D.Şostakoviçin bəstəkarlıq sinfini bitirmişdir.

Azәrbaycanın xalq artisti (1960), prof. (1963). Stalin mükafatları laureatı (1946, 1952). Milli simfonizmin yaradıcılarındandır. Bәstәkar kimi yetişmәsindә Ü. Hacıbәylinin mühüm rolu olmuşdur. Hacıyev 1926-cı ildә Hacıbәyovun tövsiyәsi ilә skripka üzrә mәşğul olmağa başlamışdır.

1936-cı ildә ilk iri әsәrini—"Simfoniya"nı dinlәdikdәn sonra Üzeyir bәy ona tәhsilini Moskvada davam etdirmәyi mәslәhәt görmüşdür.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası


Əsərin adı