Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Qarayev Qara

Qarayev Qara Әbülfәz oğlu - Azәrbaycanın xalq artisti (1958), SSRİ xalq artisti (1959). Azәrbaycan EA akad. (1959). SSRİ Dövlәt (1946, 1948), M. F. Axundov ad. Respublika (1965) vә Lenin (1967) mükafatları laureatı. Hacıbəylinin vәfatından sonra Azәrbaycan bәstәkarlıq mәktәbinә başçılıq etmiş, bu mәktәbin inkişafına böyük tәsir göstәrmiş, özünәmәxsus musiqi yaradıcılıq mәktәbi yaratmışdır.

Qara Qarayev 1935—38-ci illәrdә ADK-da oxumuş, Azәrbaycan xalq musiqisinin әsasları üzrә Hacıbəylidən dәrs almışdır. 1938-ci ildәn tәһsilini Moskva konservatoriyasında davam etdirәrәk, 1946-cı ildә Konservatoriyanı bitirmiş (D. Şostakoviçin bәstәkarlıq sinfini) vә һәmin ildәn ADK-da dәrs demişdir (1957-ci ildәn prof.). Qarayev musiqinin demәk olar, bütün janrlarında yüksәk bәdii dәyәrli әsәrlәr yaratmışdır.Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru Q.Qarayev böyük bəstəkarlıq məktəbi yaratmış, onlarca bəstəkar yetişdirmişdir.

Qarayev "Vәtәn" operasının (1945, С. Hacıyevlә birgә), dünya şöһrәtli "Yeddi gözәl" (1952) vә "İldırımlı yollarla" (1957) baletlәrinin, "Сoşğun qaskoniyalı" (1973) romantik musiqili komediyasının müәllifidir. Yaradıсılığının ilk çağlarından Qarayev simfonik musiqiyә meyl etmiş, bilavasitә Hacıbəylinin tәsiri altında "Azәrbayсan süitası" (1939), 3 simfoniya, "Leyli vә Mәсnun" simfonik poeması, "Alban rapsodiyası", "Vyetnam süitası", "Don Kixot" simfonik qravürlәrinin, skripka ilә orkestr üçün konsertin vә s. müәllifidir. Hacıbəylinin estetik tәsәvvürlәrindәn bәһrәlәnәrәk Qarayev әnәnә vә novatorluq, millilik vә beynәlmilәlçilik anlayışlarını öz baxımından һәrtәrәfli vәһdәtdә şәrһ etmişdir.


“Yeddi gözəl” baleti 

"Hind Gözəli"

4.4 MB

"İldırımlı yollarla" baleti 

"İldırımlı yollarla" (yürüş)

2.2 MB

"Mən sizi sevirdim" 

İfa edir: Fidan Qasımova

3.1 MB