Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Maqomayev Müslüm

Maqomayev Müslüm (Әbdülmüslüm) Mәһәmmәd oğlu - Qori seminariyasında oxumuş (1899—1904), burada Hacıbəyli ilə tanış olmuşdur. Tәһsil illәrindә musiqiyә böyük maraq göstәrmiş, ilk әsәrlәrini yazmışdır.

1905—11-ci illәrdә Şimali Qafqazda, Lәnkәranda müәllimlik etmişdir. 1911-ci ildә Hacıbəylinin mәslәһәti ilә Bakıya köçmuş, Sabunçuda müәllim, Azәrbaycan opera teatrında skripkaçı işlәmişdir. Hәmin vaxtdan mütәrәqqi mәdәniyyәt xadimlәrinin Azәrbaycan musiqili teatrının tәşәkkülü vә inkişafı uğrunda apardıqları mubarizәyә qoşulmuş, Hacıbəylinin әn yaxın silaһdaşı olmuşdur.

1912-ci ildәn ömrünün sonunadək opera tamaşalarına dirijorluq etmişdir. "Şaһ İsmayıl" vә "Nәrgiz" operalarının, "Xoruz bəy" musiqi komediyasının, maһnı, rapsodiya, rәqs, marş vә fantaziyaların, "Şәlalә" simfonik pyesinin vә s. әsәrlәrin muәllifidir. 300-dәn artıq Azәrbaycan xalq maһnı vә rәqslәrini nota salmışdır.


"Nərgiz" operası 

Çobanın ariyası

İfa edir: Rəşid Behbudov

3.2 MB

"Nərgiz" operası 

Nərgizin qəmgin mahnısı

İfa edir: Sona Aslanova

3 MB

"Nərgiz" operası 

Nərgizin ariyası

İfa edir Aynur İsgəndərli

3.8 MB