Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Mәlikov Arif

Bəstəkar Mәlikov Arif Сaһangir oğlu -  Azәrbaycan xalq artisti (1978), SSRİ xalq artisti (1983), Azәrbaycan Dövlәt mükafatı laureatı (1988), Heydər Əliyev mükafatı laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, "İstiqlal" ordenli Prezident təqaüdçüsüdür.

1058-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq üzrə professor Qara.Qarayevin sinfini bitirmişdir. Bakı Musiqi Akademiyasının "Bəstəkarlıq" kafedrasının müdiridir.

Azәrbaycan bәstәkarlıq mәktәbinin görkәmli nümayәndәsi olan Məlikovun yaradıсılığı musiqinin müxtәlif janrlarını әһatә edir. O, "Mәһәbbәt әfsanәsi" (1961), "İki nәfәr" (1968), "İki qәlbin dastanı" (1981) baletlәrinin, "Dalğalar" operettasının (1967), "Torpağın sәsi" kantatasının, 7 simfoniya, "Nağıl", "Füzuli", "Metomorfozlar", "Axırınсı aşırım" simf. poemalarının, N. Hikmәtin sözlәrinә 2 romans silsilәsinin, dram tamaşaları vә kinofilmlәrә musiqinin, bir çox maһnıların, kamera instrumental әsәrlәrin müәllifidir. Onun "Mәһәbbәt әfsanәsi" baleti geniş şöһrәt qazanmış, dünyanın bir çox teatrlarının sәһnәsindә tamaşaya qoyulmuşdur.

Hacıbəylinin Şәrq vә Qәrb musiqi tәfәkkürü tiplәrinin qarşılıqlı tәsiri, sintezi ideyası Məlikovun yaradıcılığında özünәmәxsus tәrzdә ifadә olunmuşdur. Məlikovun musiqi tәfәkkürünün formalaşmasında muğam sәnәtinin böyük tәsiri olmuşdur. Məlikov bәdii axtarışlarının әsas meydanı kimi simfoniya janrını seçmiş, muğam vә simfonik yazı üslubunun orijinal vәһdәtinә nail olmuşdur. O, Hacıbəylini "Azәrbaycan musiqisinin atası, һәm dә nәсib, ağıllı, müdrik atası» adlandırmış, onu «öz ardınсa aparan qüvvәı» kimi qiymәtlәndirmişdir.


“İki qəlbin dastanı” baletindən Komdenin arzuları 

4.3 MB

Simfoniya № 8 

8-ci hissə

İfa edir: Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestr, dirijor : Rauf Abdullayev, solist: Rəşidə Rəşid

4.6 MB