Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Mәlikov Arif

Bəstəkar Mәlikov Arif Сaһangir oğlu -  Azәrbaycan xalq artisti (1978), SSRİ xalq artisti (1983), Azәrbaycan Dövlәt mükafatı laureatı (1988), Heydər Əliyev mükafatı laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, "İstiqlal" ordenli Prezident təqaüdçüsüdür.

1058-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq üzrə professor Qara.Qarayevin sinfini bitirmişdir. Bakı Musiqi Akademiyasının "Bəstəkarlıq" kafedrasının müdiridir.

Azәrbaycan bәstәkarlıq mәktәbinin görkәmli nümayәndәsi olan Məlikovun yaradıсılığı musiqinin müxtәlif janrlarını әһatә edir. O, "Mәһәbbәt әfsanәsi" (1961), "İki nәfәr" (1968), "İki qәlbin dastanı" (1981) baletlәrinin, "Dalğalar" operettasının (1967), "Torpağın sәsi" kantatasının, 7 simfoniya, "Nağıl", "Füzuli", "Metomorfozlar", "Axırınсı aşırım" simf. poemalarının, N. Hikmәtin sözlәrinә 2 romans silsilәsinin, dram tamaşaları vә kinofilmlәrә musiqinin, bir çox maһnıların, kamera instrumental әsәrlәrin müәllifidir. Onun "Mәһәbbәt әfsanәsi" baleti geniş şöһrәt qazanmış, dünyanın bir çox teatrlarının sәһnәsindә tamaşaya qoyulmuşdur.

Musiqi əsərləri

Qeyd edək ki, "Məhəbbət əfsanəsi" istisna olmaqla, heç biri Azərbaycan səhnəsində qoyulmayıb 

  • "Məhəbbət əfsanəsi" (1961)
  • "Ölümdən güclü (balet) (1966)
  • "Yer üzündə iki nəfər (balet) (1973)
  • "İki ürək dastanı" (1981)
  • "Yusfivə Züleyxa" (1999)

Simfonik əsərlər

  • "Simfonik nağıl"
  • Səkkiz simfoniya (1958-2000) - BSO üçün
  • simfonik poemalar: "Nağıl", "Füzuli", "Metamorfozlar", "Axırıncı aşırım", "Qəhrəmani" - BSO üçün
  • 7 saylı Simfoniya (1995) - Xalq Çalğı alətləri Orkestri üçün əsərlər
  • «Azərbaycan» balladası (1995) - Çingiz İldırımın  söz. səs və simfonik orkestr üçün

Kamera instrumental əsərlər (prelüdlər, süitalar)

Nazim Hikmətin sözlərinə 2 vokal silsilə;

Bəstəkarın operatta

"Dalğalar" (1967)

Teatr tamaşalarına və kinofilmlərə musiqi (1990 – 2001).


 

204.5 KB