Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Valtorna

(alm. Walthorn – meşə şeypuru; ital. corno)

Mis nəfəs aləti, yumşaq tembrli səslənməyə malikdir.

Simfonik orkestrdə və nəfəsli orkestrdə adətən cüt sayda istifadə olunur, həm solo, həm də müşayiətçi alət kimi tətbiq olunur.

İki növü var:

1.Natural valtorn – XIX əsrin 30-cu illərinə qədər yayılmışdır. Kiçik həcmli natural səssırasına malikdir. 

2.Ventilli valtorn – XIX əsrin 30-ci illərindən ifaçılıq praktikasına daxil olub. Təkmilləşmiş alətdir, xromatik səssırasına malikdir. Səslənmə diapazonu kontroktavanın si səsindən ikinci oktavanın fa səsinə kimi əhatə edir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası