Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Fleyta

(ital. flauto – külək, meh)

Ağac nəfəsli alət. Qədim tarixə malikdir. Keçmişdə qamışdan düzəldilən fleytanı şaquli (uzununa) tutaraq çalırdılar. Əsrlər boyu bu alət təkmilləşdirilmişdir, hal-hazırda üfüqi (eninə) vəziyyətdə tutularaq çalınır.

1832-ci ildə alman fleytaçısı T.Byom tərəfindən təkmilləşdirilmişdir. İncə, məlahətli tembrə malikdir.

Diapazonu birinci oktavanın do notundan dördüncü oktavanın do notuna kimidir. İnstrumental ansamblların və simfonik orkestrin tərkibində mühüm yer tutur.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası