Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Bariton

Bariton geniş menzuralı alətlər içərisində növünə görə fərqlənir. Bu alət daha isti və ekspressiv, lirik, ahəgdar səslənməyə malikdir. Özünün səs axıcılığı ilə orkestrdə daha əsas səs kimi təqdim olunur.

Bariton texniki imkanlarına görə heç də başqa bu qrupun alətləri arasında son sırada qalmır.

Aşağı registrdə kornetə xas olan dəqiq və yüngül hərəkətli səslər, orta və yuxarı registrdə isə daha çox izah olunmuş, şərh olunmuş hissələrdə səslənmə yaradır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası