Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Litavralar

(yunan. poly – çox, taurea – dəri, baraban sözündən, ital. timpani)

Müəyyən səs yüksəkliyinə malik zərb aləti; üzərinə dəri çəkilmiş mis gövdəyə malik iki və daha artıq alətdən ibarət sistem.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası